Lĩnh vực sáng kiến: Đầu tư công

Mã sáng kiến Tên sáng kiến Tác giả Đơn vị Đợt Năm
50-2021(Đ2)-SBN Giải pháp xây dựng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ông Nguyễn Minh Cảnh

Ông Võ Văn Phú

Bà Đinh Thị Như Thảo

Bà Bùi Thị Thu Nguyệt

Ông Nguyễn Hữu Cường

Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre; Sở Tài chính Bến Tre; Sở Kế hoạch và Đầu tư Bến Tre 2 2021