Lĩnh vực sáng kiến: Văn hóa - Nghệ thuật

Mã sáng kiến Tên sáng kiến Tác giả Đơn vị Đợt Năm
49-2021(Đ2)-SBN Giải pháp đổi mới phương thức tuyên truyền bằng hình thức livestream

Ông Nguyễn Hoài Anh

Ông Hồ Duy Khánh

Ông Bùi Hữu Nghĩa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 2 2021