Lĩnh vực sáng kiến: Thư viện trường học

Mã sáng kiến Tên sáng kiến Tác giả Đơn vị Đợt Năm
27-2021(Đ2)-GD Giải pháp xây dựng “Thư viện điện tử” trong trường phổ thông ở Bến Tre

Ông Nguyễn Đăng Khoa

Ông Nguyễn Hồng Thắng

Bà Nguyễn Như Huỳnh

Ông Nguyễn Hoàn Ngọc Nhân

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Tri; Trường Trung học cơ sở Mỹ Nhơn, Ba Tri; Trường Trung học cơ sở An Hiệp, Ba Tri; Trường Trung học cơ sở Thị Trấn, Ba Tri. 2 2021
28-2021(Đ2)-GD Tăng cường công tác phối hợp tổ chức các hoạt động thư viện

Bà Trần Nguyễn Bảo Châu

Trường Trung học cơ sở Ba Mỹ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 2 2021