Lĩnh vực sáng kiến: Xúc tiến thương mại

Mã sáng kiến Tên sáng kiến Tác giả Đơn vị Đợt Năm
05-2021(Đ1)-SBN Các giải pháp đẩy mạnh xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản tỉnh Bến Tre

Ông Châu Văn Bình             
Ông Nguyễn Văn Niệm        
Bà Khấu Thị Kim Thư         
Ông Nguyễn Đình Nhã         
Ông Nguyễn Quốc Thành

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương; Văn phòng Tỉnh ủy 1 2021