Lĩnh vực sáng kiến: Giáo dục thể chất

Mã sáng kiến Tên sáng kiến Tác giả Đơn vị Đợt Năm
01-2021(Đ1)-GD Giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng

Ông Huỳnh Thanh Tùng
Ông Đặng Thanh Bình         
Ông Nguyễn Hữu Đoàn      
Ông Trần Văn Đông             
Ông Nguyễn Ngọc Hưng

Trường THPT Nguyễn Thị Định, huyện Giồng Trôm 1 2021