Lĩnh vực sáng kiến: Giao thông nông thôn

Mã sáng kiến Tên sáng kiến Tác giả Đơn vị Đợt Năm
46-2020(Đ2)-SBN Xây cống thay cầu kết hợp ngăn mặn, trữ ngọt

Ông Trịnh Văn Y                
Ông Đặng Đức Tín               
Ông Phạm Minh Hoàng

Hội KHKT Cầu đường tỉnh 2 2020