Lĩnh vực sáng kiến: Âm nhạc

Mã sáng kiến Tên sáng kiến Tác giả Đơn vị Đợt Năm
22-2020(Đ2)-GD Xây dựng trò chơi âm nhạc theo phương pháp Orff - Schulwerk

Bà Trần Kim Hồng Phúc

Trường THCS An Bình Tây, huyện Ba Tri 2 2020