Lĩnh vực sáng kiến: Đầu tư và Xây dựng

Mã sáng kiến Tên sáng kiến Tác giả Đơn vị Đợt Năm
16-2020(Đ1)-SBN Giải pháp khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ông Nguyễn Minh Cảnh
Ông Nguyễn Văn Mến
Ông Dương Văn Phúc
Ông Nguyễn Thái Trường
Ông Nguyễn Văn Thanh

Sở Kế hoạch và Đầu tư 1 2020