Giới thiệu về Hội thi sáng tạo kỹ thuật

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre (gọi tắt là Hội thi), nhằm đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm có sức cạnh tranh, đặc biệt là sáng tạo trong đổi mới công nghệ... của cán bộ, công nhân, viên chức, lao động và nhân dân trong toàn tỉnh, nhất là các nhà khoa học, nhà quản lý, nhất là tầng lớp trẻ, học sinh, sinh viên; phát hiện nhân tố mới trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ; thúc đẩy áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng, góp phần đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa tỉnh nhà.


Hội thi được tổ chức 02 năm một lần, giúp tôn vinh các tập thể, cá nhân có sáng kiến hoặc giải pháp kỹ thuật mang tính sáng tạo, hữu ích, có khả năng áp dụng rộng rãi vào đời sống, sản xuất và đem lại hiệu quả cao. Nhân rộng điển hình những nơi làm tốt; phổ biến, áp dụng rộng rãi các sáng kiến kỹ thuật, giải pháp đạt giải trong Hội thi vào sản xuất và đời sống và chọn những sáng kiến và giải pháp kỹ thuật có giá trị cao tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc.

 

Dữ liệu trên phần mềm được cập nhật từ Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần V đến nay