Giới thiệu về sáng kiến

Sáng kiến là kết quả của quá trình lao động sáng tạo, đúc kết kinh nghiệm có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tổ chức, cá nhân, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung và phát triển khoa học và công nghệ nói riêng.


Trong những năm qua, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Tỉnh đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy nhanh quá trình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào các lĩnh vực của đời sống nhằm nâng cao sản xuất, chất lượng lao động và nâng cao đời sống nhân dân.


Theo quy định, hằng năm có 2 đợt nhận sáng kiến từ cơ sở gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre(là cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh), đợt 1 vào tháng 2 và đợt 2 vào tháng 6 của năm. Thông qua hoạt động sáng kiến đã kịp thời động viên, khuyến khích và công nhận các tổ chức, cá nhân có thành tích trong lao động, sản xuất, nghiên cứu tao ra kết quả trong lao động sáng tạo.

 

Dữ liệu trên phần mềm được cập nhật từ năm 2019 đến nay.